sunset 141

اضطراب مرگ تمپلر

 
1- تفسیر نتایج تست اضطراب مرگ تمپلر

Death Anxiety Scale

مقیاس اضطراب مرگ تمپلر (1970) دارای 15 سوال دو گزینه ای است  و در ابعاد اضطراب عمومی، مرگ و ترس از جراحی ها عمل می کند.

همچنین از دیدگاه ساجینو و کلاین (1996)، این آزمون دارای 5 بعد می باشد.

لازم به ذکر است که سوالات 2-3-5-7-6-15 نمره دهی متفاوتی با بقیه سوالات دارند که در اجرای سایت اعمال شده است. 

بعد

سوالات

ترس از مردن 1 – 12 -14 
ترس از درد و بیماری 2 – 4 -6 – 13
افکار مربوط به مرگ 5 – 9 -11 
ترس از زمان گذرا و زندگی کوتاه 3 – 7 -10 
ترس از آینده 15 – 8

 

2- اعتبار  تست اضطراب مرگ تمپلر

اعتبار تصنیف این پرسشنامه 0/62  و آلفای کرونباخ آن (همسانی درونی) برای کل پرسشنامه 0/73 محاسبه شده است همچنین میزان همبستگی مقیاس مرگ و نگرانی از مرگ 0/40 و با اضطراب آشکار 0/43 بدست آمده است (رجبی، کاویانی، 1380).

 

 

 

3- اجرای آنلاین و رایگان

(تعداد سوالات : 15)

اضطراب مرگ (پرسشنامه مرگ تمپلر)

آشنایی بیشتر با این تست

روامو: مجله روانشناس و مشاور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن