Erin book review 1024x768 1

طرحواره‌های ناسازگار یانگ   فرم بلند : YSQ-232

شما با انجام این تست به شدت 18 طرحواره ناسازگار خود پی‌خواهید برد و پس از آن می‌توانید با افزایش آگاهی های خود در مورد آنها، از تله‌هایی که این طرحواره‌ها در روابط، انتخاب اهداف، روش حل مشکلات و… شما ایجاد می‌کنند، رهایی یابید.

 

232+

تعداد سوال

 

1- اعتبار  پرسشنامه طرحواره یانگ  :  YSQ

 

فرم بلند طرحواره یانگ ،  18 طرحواره ناسازگار اولیه را می‌سنجد.

افراد به صورت خود گزارش دهی در یک لیکریت 6 درجه ای  شروع به  انتخاب مناسب ترین گزینه بر اساس تطبیق جمله با خود می کنند.

روایی و پایایی این پرسشنامه ، توسط دکتر لادن فتی و همکاران (1388)، بررسی و خوب گزارش شده است.

 

2- تفسیر نتایج تست طرحواره‌های ناسازگار

YSQ-232 item

یانگ طی تکمیل مطالعات خود به این نتیجه رسید که 18 طرحواره ناسازگار وجود دارد. وی بر این اساس نسخه 232 سوالی پرسشنامه خود را ارائه نمود که از نظر وی بسیار مناسب‌تر از فرم کوتاه آن بوده است.

در هر مقیاس ، شدت  و قدرت طرحواره به صورت  یک  طیف مشخص می‌شود.

تعیین درجه مقیاسها براساس پرسشنامه طرحواره های ناسازگار یانگ ( فرم بلند )

مفهوم درصد برای قدرت هر طرحواره درصد در هر خرده مقیاس
هیچ یا کمترین حد
0 – 19
خفیف
20 – 39
متوسط
40 – 69
قوی
70 – 100

معرفی کامل و نحوه درمان این طرحواره ها به زودی در همین سایت  منتشر خواهد شد.

درصورتی که نیاز به اطلاعات بیشتری دارید به کتاب طرحواره درمانی جفری یانگ مراجعه فرمایید.

تست طرحواره‌ها
 

3- اجرای آنلاین و رایگان

(تعداد سوالات : 232)

دستورالعمل

هر کسی امکان دارد برای توصیف خودش ازجملاتی استفاده کند. هر جمله را با دقت بخوانید و بر اساس احساس خود از واقعیات خود، و نه آنچه فکر می کنید درست است انتخاب کنید. جملات حالتی منعطف دارند و شما می توانید به زبان خود آنها را به صورتی که بیانگر احساس شما باشند بازنویسی کنید.