sunflower rain bee wet

ارزیابی سلامت عمومی

 
1- تفسیر نتایج تست سلامت عمومی

28-GHQ

از 28 عبارت پرسشنامه موارد 1 الی 7 مربوط به مقیاس علائم جسمانی است. موارد 8 الی 14 علائم اضطرابی و اختلال خواب را بررسی کرده و موارد 15 الی 21 مربوط به ارزیابی علائم کارکرد اجتماعی است و نهایتاً موارد 22 الی 28 علائم افسردگی را می سنجد.

در هر مقیاس از نمره 6 به بالا و در مجموع نمرات از نمره 22 به بالا بیانگر علائم مرضی است.

تعیین درجه مقیاسها براساس پرسشنامه سلامت عمومی

خرده مقیاس هادرصد در خرده مقیاس هانمرات در کل پرسشنامه
هیچ یا کمترین حد
0 – 280 – 22
خفیف
29 – 5223 – 40
متوسط
53 – 7641 – 60
شدید
77 – 10061 – 84

2- اعتبار  تست سلامت عمومی : GHQ

پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی توسط گلدبرگ و هیلر  (1979) ارائه شده و داراي 4 مقیاس فرعی است و هر مقیاس 7 پرسش دارد. مقیاسهاي مذکور عبارتند از:

1-  مقیاس علائم جسمانی

2 – مقیاس علائم اضطرابی و اختلال خواب

3 – مقیاس کارکرد اجتماعی

4- مقیاس علائم افسردگی

نظیفی و همکاران (1392) الفای کرونباخ را بالاتر از 0/74  محاسبه و نشان دادند که این پرسشنامه از همسانی درونی مناسب و روایی کافی برای سنجش میزان سالمت عمومی در این نمونه برخوردار است.


3- اجرای آنلاین و رایگان

(تعداد سوالات : 28)

پرسشنامه سلامت عمومی ( GHQ )

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن