تست پرخاشگری

 

 

 

 

1- تفسیر نتایج تست اضطراب شدت پرخاشگری

AGQ

تست شدت پرخاشگری شامل 30 سوال است و نمرات از 0 تا 3 به هرسوال داده می شوند. نتیجه عددی بین 0 تا 90 خواهد بود. با این توضیح که سوال 18 به صورت معکوس نمره گذاری شده است (زاهدی فر، 1375).

عوامل مورد بررسی در این آزمون :

14 سوال : خشم

8 سوال : تهاجم

8 سوال : کینه توزی

هر قدر نمره  و یا درصد نمره فرد پایین‌تر شود، شدت پرخاشگری پایین‌تر خواهد بود.

2- اعتبار  تست شدت پرخاشگری (AGQ)

زاهدی فر (1375) آلفای کرونباخ (همسانی درونی) این آزمون را برابر 0/874 محاسبه کرده است.

ضریب باز آزمایی، توسط این پژوهشگر 0/70 گزارش شده است.

 

3- اجرای آنلاین و رایگان

(تعداد سوالات : 30)

شدت پرخاشگری

 

تست های رایگان آنلاین بیشتر:

 

cropped-small_WebLogo
لیست علاقه مندی ها 0