twilight mood dusk sunset

مقابله با استرس


مهارتهای زندگی – مهارت دوم : مقابله با استرس


مقابله با استرس

دنیاي امروز،همواره با تغیرات پیچیده اي مواجه ایم وهر تغییري با فشارهاي روحی وروانی (استرس) همراه است.میزان استرس اگر بیش از حد و طولانی باشد، بر زندگی وعملکرد ما تأثیر منفی گذاشته و مشکلات جدي و زیادي را براي ما به وجود خواهد آورد.

بسیار مهم است که بتوانید استرس هاي زندگی خود را بشناسید و از راه هاي مقابله براي رویارویی باهر یک از آن ها استفاده کنید.

ویژگی هاي افراد مقاوم به استرس
افراد آسیب پذیر به استرس
می توانند خواسته هاي خود را مطرح سازند نمی توانند نیازهاي خود را مطرح کنند
فعالیت هاي زندگی آنان متعادل است، به کارهاي ملال آور تن می دهند
با دوستانشان روابـط سـالم برقـرار مـی کنند. عاداتی دارند که به سلامتی آن ها لطمه می زنـد (ماننـد پرخوري، ورزش نکردن و…)
به فعالیـت هـاي متنوع می پردازند. پرخاشگر و انزوا طلب هستند. روابط آن ها بـا دیگـران سرد است.
به اندازه توان خود مسئولیت می پذیرند نسبت به آینده ناامید هستند.

بسیار مهم است که بتوانید استرس هاي زندگی خود را بشناسید و از راه هاي مقابله براي رویارویی باهر یک از آن ها استفاده کنید.


هیجان چیست؟

هیجان را در حالت کلی  بیشتر براي احساسات و حالات پرشور و پر انـرژي از آن اسـتفاده می کنیم، ولی در روانشناسی بـراي بیـان تمـام حـالات احساسـی و روانـی مثبـت و منفـی و علایـم جسمانی و روانی همراه آن به کار می رود.

برخی هیجانات عبارتند از خشم، تـرس، عشـق و محبـت، تنفـر، امیـد، ناامیـدي، نگرانـی، احسـاس حقارت، غرور، غم و اندوه، شادي، تعجب، شرم، پشیمانی، دلسوزي و …

مدیریت هیجانی

مدیریت هیجان فرد را قادر میسازد تا هیجان ها را در خود و دیگـران تشـخیص داده، نحـوه تأثیر آن ها را بر رفتار بداند و بتواند واکنش مناسبی به هیجان هاي مختلف نشان دهد.

 

چگونه مهارت کنترل استرس و هیجانات منفی را تقویت کنم ؟

برای این مهارت شما نیاز دارید سه مرجله را پشت سر بگذارید.

اول:از هیجانات خود آگاه شوید مهارت خودآگاهی دراین مورد بسیار به شما کمک خواهد کرد.

دوم:خنثی سازی هیجان و استرس.

سوم:ابراز هیجان به صورت قاطعانه.


مراحل

با یک مثال این مراحل را برای شما توضیح میدهیم.

مثال: بخاطر اینکه معلم از من سوال پرسید و دوستم به جای من جواب داد عصبانی هستم.

آگاهی علایم ضربان قلبم بالا رفت/احساس گرما کردم
نشانه ها دستانم را مشت کردم و فشار میدادم
موقعیت وقتی دوستم بجای من جواب داد
خنثی سازی کوتاه مدت نفس عمیق کشیدم/کمی صبر کردم
بلند مدت در آرامش به واکنش درست فکر کردم
جراتمندی ابراز دلیل این کار دوستم را پرسیدم و به او گفتم اجازه ندارد وقتی نوبت من است جواب دهد واگر بار دیگری این کار را انجام دهد گزارش میدهم

توجه کنید در این مهارت شما نیاز دارید تا مهارت های قبلی را به خوبی تمرین کرده باشید مهارت ارتباط موثر برای گفتگوی بهتر مهارت ارتباط بین فردی برای اینکه به خوبی پیامتان را انتقال بدهید و رئش برنده برنده را انتخاب کنید.


دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن