اضطراب مرگ تمپلر

 

 

 

 

1- تفسیر نتایج تست اضطراب مرگ تمپلر

Death Anxiety Scale

مقیاس اضطراب مرگ تمپلر (1970) دارای 15 سوال دو گزینه ای است  و در ابعاد اضطراب عمومی، مرگ و ترس از جراحی ها عمل می کند. 

سوالاتی که ترس از مردن را بیان می کنند : 1 – 5 – 7 – 8 -9

سوالات در برگیرنده بار عاطفی :  6 – 7 -12 – 15

سایر سوالات عامل ویژه ای را تفسیر نمی کند و صرفا تحت عنوان عوامل 3 – 4 و 5 مطرح شده‌اند.

 

2- اعتبار  تست اضطراب مرگ تمپلر

اعتبار تصنیف این پرسشنامه 0/62  و آلفای کرونباخ آن (همسانی درونی) برای کل پرسشنامه 0/73 محاسبه شده است همچنین میزان همبستگی مقیاس مرگ و نگرانی از مرگ 0/40 و با اضطراب آشکار 0/43 بدست آمده است (رجبی، کاویانی، 1380).

 

اجرای آنلاین و رایگان

(تعداد سوالات : 15)

اضطراب مرگ (پرسشنامه مرگ تمپلر)

تست های رایگان آنلاین بیشتر:

 

cropped-small_WebLogo
لیست علاقه مندی ها 0