تست اضطراب ، افسردگی و استرس (DASS-21)

 

 

 

 

1- تفسیر نتایج تست اضطراب ، افسردگی و استرس

(DASS-21)

نمره نهايي هر كدام موارد مورد بررسی از طريق مجموع نمرات سوال هاي مربوط به آن به دست مي آيد .

 هر سوال از صفر (اصلا در مورد من صدق نمي‌كند) تا ۳ (كاملا در مورد من صدق مي‌كند) نمره گذاري مي شود. از آنجا كه اين پرسشنامه فرم كوتاه شده مقياس اصلي (۴۲ سوالي) است، نمره نهايي هر يك از خرده مقياس ها در محاسبه ۲ برابر شده است.

تعیین درجه براساس نتایج پرسشنامه DASS-21

شدت

افسردگي

اضطراب

استرس

عادي

9 -0

7-0

14-0

خفيف

13-10

9-8

18-15

متوسط

20-14

14-10

25-19

شديد

27-21

19-15

26-33

بسيار شديد

28+

20+

33+

2- اعتبار تست اضطراب ، افسردگی و استرس (DASS-21)

21-DASS مجموعهاي از سه زير مقياس خودسنجي است كه براي اندازهگيري حالتهاي هيجاني منفيِ افسردگي، اضطراب و تنيدگي (استرس) طراحي شده است.

صاحبی و همکاران، (1384)، همساني دروني آزمون  را در حد رضايت بخشي اعلام کردند و تقريباً با همساني دروني نسخه اصلي DASS که توسط لاویبوند و لاویبوند در سال 1995 ساخته شده، برابر نشان دادند ( همساني دروني محاسبه شده توسط آنها، براي يك نمونه هنجاري 717 نفري عبارت بود از: زيرمقياس افسردگي 0/81 ،زيرمقياس اضطراب 0/73 ،زيرمقياس تنيدگي 0/81).

 

اجرای آنلاین و رایگان

(تعداد سوالات : 21)

DASS_21

تست اضطراب ، افسردگی و استرس

 


 

 

تست های رایگان آنلاین بیشتر:

 

cropped-small_WebLogo
لیست علاقه مندی ها 0